Hållbar verksamhet

Helsingfors evenemangsstiftelse åtar sig att agera hållbart i all sin verksamhet från evenemangsproduktion till programinnehåll och kommunikation.

Vi vet att förändringar kan ta tid, men vi utvärderar och utvecklar ständigt våra rutiner.

Hållbara evenemang tillsammans

Vi beaktar genomgripande såväl ekologisk, social som ekonomisk hållbarhet i vår verksamhet. Vi försöker aktivt minska miljö- och klimatkonsekvenserna av våra evenemang och har åtagit oss att ordna dem på ett sätt som är likvärdigt och tryggt för alla. 

Vi är en rättvis samarbetspartner och arbetsgivare, och vi förutsätter också att andra agerar ansvarsfullt i samarbetet med oss. Våra arbetsgrupper, artister, underleverantörer och samarbetspartner förbinder sig att följa hållbara principer – även på avtalsnivå.

Miljö och klimat

Vi försöker aktivt minska miljö- och klimatbelastningen från våra evenemang i hela produktionsprocessen.

Helsingfors evenemangsstiftelse har beviljats miljöcertifikatet Ekokompassen, och med hjälp av ett miljöhanteringssystem vidareutvecklar vi vår ekologiska hållbarhet på lång sikt. Som en del av stadskoncernen har vi förbundit oss till målen i utsläppsminskningsprogrammet för ett klimatneutralt Helsingfors 2030, och i samband med det började vi beräkna klimatavtrycket för våra evenemang 2023.

Det går inte att nå miljö- och klimatmålen och rapportera om resultaten utan att alla parter i produktionen deltar. Alla våra samarbetspartner åtar sig att efter evenemanget lämna de uppgifter som vi behöver för att kunna beräkna klimatavtrycket.

Några av de vanligaste miljöåtgärderna på våra evenemang:
– Vi själva beställer endast EKOenergi-certifierad vindel eller annars 100 % förnybar el från elnätet. 
– Om generatorer behövs för ett evenemang ska de drivas med förnybar diesel.
– Utrustningen och lösningarna i evenemangsproduktionen ska vara så energieffektiva som möjligt.
– Vi följer avfallsmängderna på våra evenemang och ser till att avfallet samlas in på rätt sätt. På evenemangsområdena och under uppbyggnad och rivning ska de som rör sig på områdena sortera sitt eget avfall i rätt behållare.
– Vi minimerar våra egna anskaffningar och försöker återanvända allt vi kan. Vi försöker också hitta möjligheter för underleverantörer och andra aktörer att dela på maskiner och apparater.
– Vi upphandlar både material och tjänster på ett hållbart sätt.
– Logistiken ska planeras så att onödiga körningar kan undvikas. 
– Vi serverar endast vegetariska rätter eller fiskrätter för vår egen och evenemangets personal.
– Efter evenemanget ska samarbetspartnerna lämna de uppgifter som vi behöver för att kunna beräkna klimatavtrycket. Vi informerar på förhand om vilka uppgifter som behövs.

Trygghet, jämställdhet och likabehandling

Vi har åtagit oss att ordna evenemang som är trygga för alla och att följa verksamhetsprinciper som bidrar till jämställdhet, mångfald och likabehandling i evenemangssektorn. Det ska vara tryggt att arbeta på och besöka våra evenemang. Till stöd för vårt arbete kommer vi under 2024 att utarbeta en jämställdhets- och likabehandlingsplan som en del av vår personalplan.

Evenemangsplatserna är tillgängliga och kan nås med kollektivtrafik. På webbplatserna för respektive evenemang finns mer information om tillgängligheten. 

Diskriminering och trakasserier

På de evenemang som Helsingfors evenemangsstiftelse ordnar följer vi principerna för trygga miljöer, och evenemangen är fria från diskriminering och trakasserier. Principerna för trygga miljöer gäller såväl anställda som underleverantörer, partner, artister och publik.

Alla är välkomna som de är, och vi accepterar inte någon form av diskriminering, trakasserier eller osakligt bemötande. Om du blir vittne till något sådant ber vi dig omedelbart meddela Helsingfors evenemangsstiftelse antingen

per e-post: yhdenvertaisuus@eventshelsinki.fi eller
anonymt med formuläret https://gest.fi/customers/cdekab/6402?lang=fi

E-posten kontrolleras av verkställande direktören Stuba Nikula och formulären av administrativa chefen Piia Lääveri.

Principer för trygga miljöer:
– Respektera vars och ens personliga sfär och självbestämmanderätt.
– Gör inga antaganden om andra till exempel utifrån deras utseende. Var inte föraktfull, diskriminerande eller hånfull i tal, beteende eller handlingar.
– Ge alla möjlighet att komma till tals och delta i samtalet. Lyssna och lär av andras perspektiv.
– Ingrip i osakligt beteende, om möjligt. Ge och ta emot respons på ett konstruktivt sätt.
– Be om ursäkt om du avsiktligt eller oavsiktligt sårat någon.

En rättvis samarbetspartner och arbetsgivare

Vi är rättvisa mot våra samarbetspartner och förutsätter att såväl våra partner och underleverantörer som våra konstnärer och artister förbinder sig till de värden vi följer i vår verksamhet.

Våra samarbetspartner ska fullgöra sina lagstadgade förpliktelser gentemot sina egna anställda.