#allrabäst!

Rekommenderad tidpunkt för att genomföra uppgiften: Maj-juni, utmärkelserna offentliggörs på Helsingforsdagen den 12 juni
Längd: Kan anpassas efter eget tidsschema, utmärkelserna offentliggörs på Helsingforsdagen
Anvisningar till läraren före uppgiften: Vid genomförandet med de minsta barnen kan den vuxnes roll vid behov vara stor.

Mål: Barnen får välja de bästa sakerna i Helsingfors och belönar dem på Helsingforsdagen! Barnen lär sig att framföra egna åsikter och idéer och fatta gemensamma beslut.


Välj era egna Allra bäst!-utmärkelser

På Helsingforsdagen belönas tio stadsbor med den gyllene Helsingforsmedaljen (uppgift i anslutning till medaljen finns här). Enligt traditionerna delas utöver medaljer också andra utmärkelser ut till framstående helsingforsbor inom vetenskap, konst, kultur och idrott. Det finns många i Helsingfors som förtjänar att bli belönade, men man kan också belöna mycket annat än enbart människor!

Anvisning:

1. Kategorier fastställs

Bilda kategorier i tre åldersgrupper: barn i åldersklassen 1–2 år, 3–4 år och 5–6 år. Kategorierna bestäms således enligt åldersgrupp och inte enligt gruppgränser. Alla daghemmets 1–2-åringar, 3–4-åringar och 5–6-åringar röstar på kandidater i sin åldersgrupp.

Kategorierna kan väljas till exempel enligt Kulturstigen:

1–2-åringar: Allra bästa!-plats i närmiljön! Barnen väljer den bästa närmiljön bland de konst- eller kulturplatser som de känner till, såsom bibliotek, kulturcenter eller ett offentligt konstverk. En vuxen får vid behov spela en aktiv roll genom att påminna barnen om var de har varit, direkt föreslå alternativ osv.
3–4-åringar: Allra bästa!-föreställning. Barnen väljer det bästa verket inom scenkonst som de under det senaste året sett i Helsingfors eller som de själva genomfört. Föreställningen kan ha varit till exempel teater, dockteater, dans eller cirkus.
5–6-åringar: Allra bästa!-konsert eller museum. Barnen väljer den bästa konserten, något annat musikevenemang eller ett museum som de har besökt i Helsingfors under det senaste året.

Kategorierna får också vara helt självvalda!

Hur skulle det låta med exempelvis följande kategorier: den bästa skogsutfärdsplatsen, havsstranden, konstverket, museet, föreställningen eller evenemanget i Helsingfors? Eller ett fenomen, en uppfinning, en insekt eller ett träd? När det gäller att hitta på kategorier sätter endast fantasin gränser! Det viktigaste är att kandidaterna har en koppling till Helsingfors och att alla får delta i beslutsfattandet.


2. Val av kandidater 

När kategorierna har fastställts väljer ni kandidater till dem. Varje åldersgrupp väljer sina egna kandidater. Om det finns flera grupper av barn i åldern 1–2 år, sammanställer varje grupp först sina egna förslag med stöd av en vuxen. Därefter sammanförs gruppernas förslag.

Hur föreslår man kandidater?

I det skede ni funderar på kandidater ska ni låta fantasin flöda. Var och en får föreslå sin egen kandidat, endast sådana förslag som inte passar ihop med kategorin slopas. Ni kan tillsammans besluta om hur kandidaterna ska föreslås, till exempel genom att:

  • Ni bildar en cirkel. Var och en får i tur och ordning säga sitt förslag till kandidat och lägga fram motiveringar. En vuxen skriver upp kandidaterna.
  • Ni väljer par. Paren funderar på sin kandidat. Till sist berättar alla par för de andra om sina kandidater, och en vuxen skriver upp kandidaterna.
  • Vuxna gör ett förhandsval och presenterar kandidaterna för barnen. Barnen väljer vilka kandidater som ska väljas in i kategorierna. Valet kan göras genom omröstning (förslag till metoder finns längst ned på sidan).

Vad är ett lämpligt antal kandidater?

Det lämpliga antalet kandidater per kategori varierar beroende på barngruppens storlek. Det finns alltså ingen exakt gräns för antalet kandidater, men det är bra att försöka förutse att den egentliga omröstningen lyckas, dvs. att det inte finns för många eller för få kandidater i en kategori.

Om det finns för många kandidater gör ni en första gallring. Redan en förhandsgallring kan genomföras genom omröstning, förslag till metoder finns nedan. Bland dem som fått flest röster väljs ett lämpligt antal kandidater till en kategori.


3. Omröstning om mottagare av erkännande

När det finns ett lämpligt antal kandidater i varje kategori, kan barnen välja vinnarna i de olika kategorierna — vem eller vad som utses till Allra bäst!

Förberedelser: Ni uppför en röstningstavla med barnen där alla kandidater i kategorin presenteras. Hur ni genomför röstningstavlan kan ni själv välja, men av den ska man kunna se alla kandidater på en gång. Det kan till exempel vara tecknade eller utskrivna bilder på kandidater som är fästa på väggarna med en symbol för varje kandidat. (för större barn ett nummer, för mindre barn en symbol, t.ex. en blomma, en stjärna, ett hjärta, en triangel osv.)

På röstningsdagen sätter ni fram röstningstabellen. Det är bra att ha ett litet bord eller annat underlag med penna och röstsedlar i närheten (utnyttja till exempel spillpapper!). Barnen kommer en i taget till röstningstavlan där en vuxen ger råd och vid behov hjälper till. Var och en får anvisningar om hur man röstar: på papperslappen ska barnet skriva kandidatens nummer eller rita kandidatens symbol. En vuxen samlar in röstsedlarna.


4. Räkning av röstningsresultatet och utdelning av erkännanden

En vuxen räknar de avgivna rösterna i åldersgruppen, den som fått flest röster vinner kategorin. Vinnarna offentliggörs på Helsingforsdagen! Erkännandet kan utdelas till exempel på följande sätt:

Förberedelser: Ni skapar med barnen en festlig tavla om den som fick Allra bäst!-erkännandet! Det tekniska sättet att skapa tavlan kan ni välja enligt barnens önskemål och de tillbehör som står till buds. Välj några företrädare bland barnen som presenterar vinnaren av erkännandet för andra grupper, en vuxen stöder och hjälper till att förbereda några meningar för presentationen.

På Helsingforsdagen samlar sig daghemmets vuxna och barn inomhus eller ute på gården för att höra vinnarna av Allra bäst!-erkännandet. Representanterna presenterar vinnarna med hjälp av den tavla som gruppen utarbetat, och de berättar också varför den som fått erkännande är Allra bäst! Evenemanget får vara festligt med t.ex. fanfarer och gratulationssånger! I slutet av evenemanget placeras tavlorna utomhus eller i tamburen så att även vårdnadshavare som hämtar sina barn kan se vinnarna.Kom ihåg att dokumentera!
Om Allra bäst!-processen kan ni också införa fina minnen i er grupportfölj!

Publicera i sociala medier! Informera om vinnarna också på sociala medier! Grupperna kan ta ett foto på vinnartavlan, och i publikationen berättar ni glatt och stolt vem eller vad som de olika åldersgrupperna utsett som Allra bäst!-vinnare!

Använd åtminstone de här taggarna när ni publicerar: #allrabäst! #kulturenuppfostrar #helsingforsdagen. Man kan också lägga till t.ex. #förmågaatttänkaochlärasig #vardagskompetens #kulturellochkommunikativkompetens #förmågaattdeltaochpåverka
#minamångauttrycksformer #jagochvårgemenskap #jagutforskarminomgivning #småbarnspedagogik #helsingfors #helsingforslärsig

Förslag till röstningsmetoder:

  • Röstning genom att sträcka upp handen. Sträck upp med handen för att rösta ”ja”.
  • Hoppröstning. Ni hoppar upp och ner för att rösta ”ja”. Ett hoppande barn motsvarar en röst.
  • Maskröstning. Den som vill rösta ”ja” krälar på golvet som en mask. En mask motsvarar en röst.
  • Viskningsröstning. Barnen går i tur och ordning till en vuxen och viskar vem barnet vill rösta på.

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – övergripande mål
* Förmåga att tänka och lära sig
* Kulturell och kommunikativ kompetens
* Vardagskompetens
* Förmåga att delta och påverka

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – områden för lärande
* Mina många uttrycksformer
* Jag och vår gemenskap
* Jag utforskar min omgivning


Snabb respons för uppgiften #allrabäst!

Vad tyckte ni om uppgiften?